• Home
  • Blog
  • Rong Shu Xia Bak Kut Teh – Their XO Prawn Noodle Soup is not bad!